Общи условия за ползване на nikon2007.com

1. Предмет

Настоящите Общи Условия уреждат взаимоотношенията между „Никон 2007“ ЕООД, ЕИК 175299293, наричан по-долу „доставчикът“, от една страна, и потребителите на електронни страници и услуги, намиращи се на домейна nikon2007.com и под домейните му (наричани за краткост „сайта“).

2. Обща информация съгласно Закона за електронна търговия

„НИКОН 2007” ЕООД е търговското дружество, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 175299293, със седалище и адрес на управление в Република България, област София, община Божурище, гр. Божурище, п.к. 2227, ул. Здравец № 19, адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Сливница 127, етаж 2, магазин 27,  тел. 02 / 828 55 88 и 0887 630 117, адрес на електронна поща: nikon2007@abv.bg, което предоставя услуги и осъществява продажба на стоки от разстояние посредством администрирания от него уебсайт за електронна търговия nikon2007.com.

3. Легални дефиниции

Използваните по – долу в настоящите Общи условия изрази имат следното значение, а именно:

– „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

– „nikon2007.com” е уебсайт за електронна търговия – за предоставяне на услуги и продажба на стоки от разстояние след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

– „Потребител” на сайта е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, и което се е съгласило с настоящите Общи условия.

4. Достъп

4.1 „Никон 2007“ ЕООД не гарантира постоянното функциониране на www.nikon2007.com.

4.2 „Никон 2007“ ЕООД си запазва правото да прекъсва достъпа до определен под-домейн или до целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили вследствие на спирането вреди за Потребителя.

4.3 „Никон 2007“ ЕООД си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от „Никон 2007“ ЕООД. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

4.4 „Никон 2007“ ЕООД си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. „Никон 2007“ ЕООД няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно верността на информацията, която се съдържа в тях.

5. Съгласие с общите условия и регистрация

5.1 Уеб сайтът www.nikon2007.com и стоките и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните в настоящите общи условия правила.

5.2 Използването на www.nikon2007.com предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко потребителят не е съгласен с едно или повече от общите условия, той има право да се въздържи от използването на сайта, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

5.3 Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес www.nikon2007.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и регистрация потребителят може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от „Никон 2007“ ЕООД стоки и услуги, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

5.4 Потребителят има право да публикува мнения, коментари и изображения, като същите следва да отговарят на посочените по – долу условия:

– да не противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

– да не съдържат порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което нарушава морала и добрите нрави;

– да нямат рекламна цел, освен с изрично предварително разрешение от „Никон 2007“ ЕООД;

– да не  чието представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

– да не са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласие на титуляра на правото.

При неспазване на горното „Никон 2007“ ЕООД има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на потребителя и третите лица до съответната публикация и да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

6. Прекратяване на регистрацията

Потребителят може по всяко време за поиска заличаване на своя потребителски профил. Същото се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от него заявки, респ. заплащане от негова страна на дължимите продажна цена и разходи за доставка.

7. Промени в общите условия

7.1 „Никон 2007“ ЕООД запазва правото си да променя или подновява настоящите общи условия, като поема задължението да уведомява Потребителите като публикува на видно място в www.nikon2007.com  или в клиентските им профили съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и им даде достатъчен срок да се запознаят с тях. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на www.nikon2007.com  Ако в рамките на предоставения срок, клиентът не заяви, че отхвърля променените общи условия, се счита, че е съгласен с тях.

7.2 Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и „Никон 2007“ ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по 7.1. заявка за покупка на стока или ползване на услуга, като по отношение на приетата заявка се прилагат общите условия валидни към момента на потвърждаване на заявката, освен ако действащото законодателството не предвижда друго.

8. Разкриване на информация на трети страни

В случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили действия в противоречие със законодателството или са нарушили права или законни интереси на трети лица, „Никон 2007“ ЕООД има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

9. Политика относно „бисквитките“

            www.nikon2007.com използва “бисквитки” („cookies“). Ако потребителят не желае да се събират данни за него чрез употребата на бисквитки, има лесна процедура в браузъра, която му позволява да изтрие всички „бисквитки“ и да деактивира поставянето им. 

10. Контрол за спазване на действащото законодателство и защита на потребителите

Дейността, която „Никон 2007“ ЕООД извършва чрез www.nikon2007.com се контролира от следните държанив органи, към които Потребителят може да се обърне, в случай че правата му са нарушени:

11. Авторски права върху информацията на www.nikon2007.com

            11.1 Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия www.nikon2007.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на „Никон 2007“ ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Никон 2007“ ЕООД, и не могат да бъдат използвани без разрешение от страна на „Никон 2007“ ЕООД.

            11.2. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

12. Ограничения

12.1 „Никон 2007“ ЕООД се старае да поддържа в актуално състояние представената на сайта информация, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. Възможни са печатни и технически грешки – в описанията на продуктите и в тяхната стойност (цена).

12.2 „Никон 2007“ ЕООД не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя.

12.3 „Никон 2007“ ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.nikon2007.com, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в предоставянето на услуги извън контрола на „Никон 2007“ ЕООД, както и в случай на нерегламентиран достъп или намеса на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

12.4 „Никон 2007“ ЕООД не носи отговорност, спрямо Поребителя за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, промяната, загубата, недостоверността, неточността, или непълнотата на информация, пренасяна, използвана или станала достъпна чрез www.nikon2007.com.

13. Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на взаимно разбирателство и добра воля. В случай, че такова не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в Република България, гр.София.

14. Приложимо право

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Условия за покупка, доставка и връщане на продукт

1 Предмет


Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Никон 2007“ ЕООД и потребителите на сайта www.nikon2007.com по повод покупко-продажбата на стоки, предлагани в онлайн магазина.  

2 Информация за предлаганите стоки

2.1.  „Никон 2007“ ЕООД публикува във www.nikon2007.com описание на основните характеристики на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и предоставя на желаещите да закупят определена стока информация относно пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоката, свързани с нейната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, срока за доставка на заявената стока (ако е различен от общия срок за доставка, предвиден в настоящите Общи условия) и за правото на потребителя да се откаже от договора, както и условията и начина за упражняване на правото на отказ, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

2.2. „Никон 2007“ ЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

3Публична покана

Публикуването на основните характеристики и на цената на дадена стока на страницата на www.nikon2007.com представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка. Същата е валидна до изчерпване на количествата.

4 Заявка за покупка

4.1. Подаването на заявка за покупка от потребителя се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

• определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Купи”, обозначен срещу съответна стока;

• преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката в полето за „Коментар”);

• избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;

• повторно потвърждение на заявката от бутона „Продължи”.

4.2. Заявката за покупка се счита за извършена след натискане на бутона “Поръчка”. До този момент потребителят има възможност да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.

4.3. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за „Никон 2007“ ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.

4.4. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от него адрес на електронна поща.

5 Потвърждаване на поръчката

5.1. Заявка за покупка се приема от „Никон 2007“ ЕООД чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя адрес на електронна поща, което съдържа:

– наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на „Никон 2007“ ЕООД (включително адрес на електронна поща) и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия;

– информация за основните характеристики на заявената стока;

– продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси;

– стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка;

– избрания от потребителя начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка;
– информация за правото на потребителя да се откаже от  сключения във връзка със заявката  договор;

-срока за доставка на заявената стока.

5.2. Ако „Никон 2007“ ЕООД не разполага със заявената за закупуване стока, дружеството уведомява Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща в срок до три работни дни.

5.3. Потребителят има правото да откаже или промени поръчката си в рамките на един час, считано от момента на потвърждаването й.

6 Цена и начин на плащане

6.1. Всички цени в онлайн магазина са обявени в български левове и с включен данък върху добавената стойност (в случай, че се дължи такъв). Указаните цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.

6.2. Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

  • С наложен платеж при доставка от куриер;
  • Безкасово, с дебитна или кредитна карта;

6.3. Потребителят заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, при условие, че такива се дължат.

6.4. При избор на метод на плащане с к арта:
• Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта (номер, валидност, код за сигурност, име)
• Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация
• При успешна трансакция (успешни автентикация и авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.
Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.

Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
• Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
• В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISAи MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.
При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.
• Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.
• Трансакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ).
• Заплащането на стоките и доставката се извършва чрез следните кредитни или дебитни карти: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и MasterCard Electronic.
Политика за осигуряване на защита на данните при плащане

„Никон 2007„ ЕООД полага всички усилия да предостави надеждна защита на електронния си магазин. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации.

7 Доставка

7.1. Заявената за покупка стока се доставя в срок до две седмици по един от следните начини по избор на потребителя:

  • за гр. София съществува вариант за получаване на стоката на място в магазина на “Никон 2007” ЕООД, находящ се на адрес гр. София, бул. Сливница 127, етаж 2, магазин 27.
  • За цялата страна и чужбина – доставка до врата или до офис на куриерска фирма „Еконт“.


7.2.  Стоката се предава на потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на потребителя при условие, че това лице се легитимира с надлежните документи като пълномощник или представляващ съответното юридическо лице.

7.3. Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
– цената, предявена на потребителя за заплащане, не съответства на дължимата цена;

– не е спазен срокът за доставка.

7.4. След получаване на стоката потребителят има право да върне същата при наличието на съществен недостатък /фабричен дефект/, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на стоката. “Никон 2007“ ЕООД не отговаря за каквото и да било несъответствие между цвета на заявената за покупка боя по каталог и цвета на същата при полагане. “Никон 2007“ ЕООД не отговаря за вреди, причинени на стоката вследствие действия на транспортната фирма, ангажирана с доставка на същата, напр. нарушаване целостта на опаковката, нарушаване качеството на стоката в резултат на транспорт при неподходящи метереологични условия и др.

7.5. “Никон 2007” ЕООД възстановява на потребителя в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото да върне стоката. “Никон 2007” ЕООД не дължи изплащането на лихви или неустойки върху тази сума.

  • Отказ от поръчката и връщане на продукт

            8.1. Потребителят има право да се откаже от закупената стока и да я върне/замени в рамките на четиринадесет работни дни, считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания. Стоката не трябва да е с нарушен търговски вид, т.е. опаковката на същата да не е отворена и стоката да е в срок на годност. “Никон 2007” ЕООД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоката не по-късно от 30 дни от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно чл. 55, ал.6 от ЗЗП.

8.2. “Никон 2007” ЕООД не заменя или връща стоки /бои/, тонирани по индивидуална поръчка на клиента.

9. Права и задължения на страните във връзка с покупката на стоките


9.1. “Никон 2007” ЕООД се задължава:

– да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока;

– да достави в срок заявената стока;

9.2.  Потребителят се задължава:

– да посочи точен и валиден адрес на електронна поща, телефон, както и точен и валиден адрес за доставка при подаване на заявка за покупка на стока;

– да плати цената на заявената от него стока и разходите по доставката;

– да получи стоката.